Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Gyöngyös Városi Önkormányzat által megvalósított Részvételi Költségvetés programban résztvevők számára információkat nyújtson a Részvételi Költségvetés program működése során megvalósuló adatkezelési tevékenységgel összefüggésben.

Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei:

 • Név: Gyöngyös Városi Önkormányzat
 • Székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
 • PIR törzsszáma: 729370
 • Adószám: 15729370-2-10
 • Képviselője: Hiesz György polgármester
 • Telefonszám: +36 37 510 300
 • E-mail cím: hivatal@hivatal.gyongyos.hu

2. Adatkezelés célja:

A Részvételi Költségvetés program keretében az Érintettek az erre a célra készített űrlap segítségével javaslatokat tehetnek, illetve szavazhatnak. Az űrlapon megadott információkat az Adatkezelő feldolgozza, értékeli és a Program időtartama alatt egy kifejezetten erre szolgáló elektronikus nyilvántartásban tárolja. Az adatkezelés célja, hogy a program működése során az Adatkezelő lebonyolíthassa a szavazást, azonosíthassa a javaslatokat és szükség esetén felvehesse a kapcsolatot az Érintettekkel. Adatkezelő a megadott személyes adatokat eltérő célra nem használja.

3. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a Részvételi Költségvetés programban résztvevő és a javaslattételre, valamint a szavazásra szolgáló űrlapot kitöltő érintettek által megadott személyes adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett személy hozzájárulásával történik. Az érintett személy hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben személyes adatait e célból kezelje.

4. Az adatkezelő által kezelt adatok köre:

A Részvételi Költségvetés programban résztvevő és a javaslattételre szolgáló űrlapot kitöltő érintettek:

 • Teljes neve: kapcsolattartás, azonosítás
 • E-mail címe: kapcsolattartás, azonosítás
 • Telefonszám: kapcsolattartás, azonosítás
 • Születési dátum: a szavazás lebonyolítása során azonosítás
 • Adóazonosító jel: a szavazás lebonyolítása során azonosítás
 • A javaslatokban esetlegesen megadott egyéb személyes adatok: a javaslat részét képezi

5. Adattovábbítás:

A Részvételi Költségvetés program keretében adattovábbításra nem kerül sor.

6. Adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az érintettek személyes adatait hozzájárulásuk visszavonásáig, illetőleg a cél fennállásáig, azaz a Részvételi Költségvetés program működésének időtartama alatt kezeli.

A személyes adatok a javaslatok értékelését és a szavazás eredményének megállapítását követően megsemmisítésre, a 4. pontban részletezett elektronikus nyilvántartásból törlésre, a papír alapon beadott űrlapok megsemmisítésre kerülnek. A Részvételi Költségvetés programot érintő javaslatokról és a szavazásról vezetett nyilvántartások ezt követően személyes adatot már nem tartalmaznak.

Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat. Postai úton a 3200, Gyöngyös, Fő tér 13., elektronikusan pedig a hivatal@hivatal.gyongyos.hu címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre, adattárolás helye és az adatbiztonsági intézkedések:

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő arra kifejezetten feljogosított munkatársai, valamint vele jogviszonyban álló olyan személyek férhetnek hozzá, akik a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél érdekében a Részvételi Költségvetés programmal kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesznek. Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél megvalósításához szükséges mértékben kerüljön kezelésre. Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés, megsemmisítés ellen. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

8. Az érintett személy jogai:

Az érintett személy az adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, továbbá tájékoztatást kérhet az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről.

 • Az érintett személy jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Tájékoztatás kéréshez való jog keretében az érintett személy tájékoztatást kérhet adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetőleg, hogy adatkezelő kinek, mikor milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 • Helyesbítéshez való jog keretében az érintett személy kérheti, hogy adatkezelő a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait helyesbítse, kiegészítse.
 • Zároláshoz (adatkezelés korlátozása) való jog keretében az érintett személy kérheti, hogy adatkezelő zárolja a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez az erre vonatkozó kérelme benyújtásáig, illetve a tiltakozásához való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.
 • Tiltakozáshoz való jog keretében az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozási jog gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő jogos indok alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben.
 • Törléshez való jog keretében az érintett személy kérheti adatkezelőtől adatai törlését, az alábbi körülményekre való hivatkozással:
  • adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem szükségesek,
  • az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más jogalap alapján nem kezelhető,
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és adatkezelő meggyőződött a tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről,
  • az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,
  • amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségei

9.1. Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek vagy annak veszélye fennáll, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az adatkezelőhöz fordulhat.

Az adatkezelő adatvédelmi ügyekben tájékoztatást nyújtó felelőse:

 • Név: Szakál Péter
 • Beosztás: adatvédelmi tisztviselő
 • Telefon: +36-70-704-5669 
 • E-mail: szakal.peter@igniplus.hu 
 • Postacím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulás lehetősége

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

NAIH elérhetőségei:

 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Cím (székhely): 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértésével kezeli, közvetlenül bírósághoz is fordulhat. Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.

Gyöngyös, 2021. április 15.

Gyöngyös Városi Önkormányzat © 2022